Klientët tanë

Klientela jonë përbëhet nga persona fizikë dhe juridik të përzgjedhur me kujdes. Ne këshillojmë dhe përfaqësojmë kompani të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe individë dhe ambasada me seli në Kosovë.

Një pjesë e madhe e klientelës sonë vie nga vendet gjermano-folëse dhe përfshinë por nuk kufizohet në individë që kërkojnë shërbime ligjore në Kosovë dhe Gjermani.

Puna jonë me klientë përfshinë një fushë të gjërë të shërbimeve si ofrimi i këshillave juridike të përgjithshme, përgatitjen e shkresave për raste të veçanta si dhe përfaqësimi i tyre para gjykatave dhe institucioneve të tjera me rëndësi.