Energjetika & Infrastruktura

Kosova është e njohur për burimet natyrore të saj për prodhim të energjisë dhe për minerale. Viteve të fundit, sektori i energjisë ka përjetuar një numër të madh të ndryshimeve thelbësore për shkak të procesit të privatizimit dhe të hapjes së tregut të energjisë për investime të reja.

Aktiviteti ynë në sektorin e energjisë dhe infrastrukturës përfshinë por nuk kufizohet në këshillimin ligjor, përpilimin dhe përgatitjen e dokumenteve tjera ligjore, përgatitjen e aplikimet për licenca para rregullatorit të energjertikës dhe mineraleve, aplikimet për licencim të nxjerrjes së mineraleve dhe shërbime tjera të ngjashme.

Projektet e infrastrukturës, pavarësisht se sa janë të ndërlikuara, kanë nevojë për mbulim të mirë të të gjitha aspekteve. Ekipi ynë ka përvojë të gjerë në këtë fushë dhe rregullisht ofron këshilla për ndërmarrjet e përfshira në projekteve të infrastrukturës.