Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Znj. Aida Hadri punon si Bashkëpuntore Juridike në Hodaj & Partners që nga muaji Janar i vitit 2021. Fushat e saj të ekspertizës përfshijnë të Drejtën Penale, të Drejtat e Njeriut, të Drejtën Pronësore dhe të Drejtën Kushtetuse.

Znj. Hadri më herët ka punuar si asistente e mësimdhënies në Kolegjin “ESLG”. Poashtu e njejta ka qenë e angazhuar në kuadër në Organizatën “CLARD” mbështetur nga US State Department.

Gjuhët
Flet rrjedhshëm gjuhën shqipe dhe anglishten, ka njohuri mjaft të mira të gjuhës spanjolle

Edukimi:
2020, Ohio Northern University, Ohio, U.S.A., Sundimi i Ligjit dhe Qeverisja Demokratike, (LL.M)
2021, Kolegji AAB Prishtinë, E drejta Penale, (LL.M)
2019, Nova Univerza, Nova Gorica, Slovenia (LL. B)