Zyra jonë jonë shpesh përgatitë opinione ligjore dhe ofron këshilla juridike në çështje të ndryshme në fushën e të drejtës familjare për individë dhe institucione të ndryshme me seli në Kosovë.

Përveç këshillave juridike, ne po ashtu bëjmë përfaqësimin e klientëve tanë para gjykatave ose insitucioneve tjera në raste si: adoptimi, kujdestaria, shkurorëzimi, ndarja e pasurisë së përbashkët, trashëgimia, të besuarit e fëmijës, procedura e pranimit të atësisë dhe rregullimi i emrit personal të fëmijës, si dhe të çështjeve tjera familjare.