Klientët tanë janë persona fizik dhe juridik të përzgjedhur me kujdes. Ne këshillojmë dhe përfaqësojmë kompani të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe individë dhe ambasada me seli në Kosovë.

Puna jonë me klientë përfshinë një fushë të gjërë të shërbimeve si ofrimi i këshillave të përgjithshme juridike, përgatitja e shkresave për raste të veçanta si dhe përfaqësimi i klientëve para gjykatave dhe institucioneve të tjera përkatëse.

Një pjesë e madhe e klientëve tanë vijnë nga vendet gjermano-folëse dhe përfshijnë kompanitë dhe individë që kërkojnë shërbime ligjore në Kosovë dhe Gjermani.

What our clients say

Client Testimonials